Verzenden & retourneren

RETOURZENDING

Heeft u een artikel besteld en past of bevalt het niet?
Stuur het ons dan gewoon terug.
Het verzendrisico en de kosten van het terugsturen komen voor rekening van de koper.

Niet-gefrankeerde retourzendingen worden door ons geweigerd. Artikelen die u wilt teruggeven moeten ongebruikt, schoon en zoveel mogelijk nog in de originele verpakking zitten. Het terugsturen of het ruilen van pads, beenbeschermers, bitten, boeken, cd's, dvd's en ondergoed is uitgesloten, tenzij het artikel nog in de originele verpakking zit. In plaats van het recht op verlaging van de prijs of het ongedaan maken van de koop, krijgt u als koper het recht op reparatie of een nieuw product.

Retourzending kunt u sturen naar:
EURO-HORSE
t.a.v. Afdeling Retouren
Pastoor van Angerenstraat 17 A
7037 AH Beek (gem. Montferland), Nederland

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van reden binnen de 14 dagen te ontbinden. LET OP: dit kan alleen schriftelijk gebeuren, d.w.z. per e-mail of brief. De bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product. Indien de consument ondertussen een bedrag heeft betaald, zal dat bedrag zo spoedig mogelijk terugbetaald worden (max. 30 dagen). De consument zal tijdens de bedenktijd zo zorgvuldig mogelijk omgaan met het product en de verpakking. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik wil maken, zal het product met alle geleverde toebehoren, in de originele verpakking aan ons terug moeten worden gezonden.
Het verzendrisico en de kosten van het terugsturen komen voor rekening van de koper. Niet-gefrankeerde retourzendingen worden door ons geweigerd.
Vergeet niet het ontvangstbewijs te laten afstempelen en bewaar het totdat u een bevestigingsmail heeft ontvangen dat uw pakket bij ons is aangekomen.

HERROEPINGSRECHT
U heeft het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (EURO-HORSE, Pastoor van Angerenstraat 17 A, 7037 AH Beek (gem. Montferland), Nederland e-mail: info@euro-horse.nl) met een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. U kunt het onderstaande voorbeeld gebruiken, door deze te kopiëren en plakken.

Afzender
[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Telefoonnummer]
[E-mail]

Aan
[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Ontbinding koop/dienst tijdens bedenktijd
Geachte heer of mevrouw,

Op [datum ontvangst product/datum afsluiten dienst] heb ik [uw product ontvangen/dienst afgesloten]. Met deze brief laat ik u weten dat ik gebruik maak van mijn recht op bedenktijd en de koop ongedaan maak.

Hoe is dit wettelijk geregeld?
Bij een overeenkomst die op afstand is gesloten, heeft een consument recht op 14 dagen bedenktijd. Binnen deze periode mag de consument de overeenkomst nog ongedaan maken. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. Wilt u de regels nalezen? Kijkt u dan op de website van ACM, www.acm.nl/bedenktijd.

Wat verwacht ik van u?
[Als u al hebt betaald:] Ik verzoek u om mijn (aan)betaling van [bedrag] Euro binnen veertien dagen terug te storten op rekeningnummer [rekeningnummer] ten name van [uw naam].

[Als u een product hebt ontvangen:] Ik stuur u het ontvangen product terug volgens de instructies.

Graag ontvang ik een bevestiging van u per [maak een keuze: e-mail/brief] binnen twee weken.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]


Stuur de herroepingsverklaring naar:
EURO-HORSE
Pastoor van Angerenstraat 17 A
7037 AH Beek (gem. Montferland), Nederland

Of mail het aan info@euro-horse.nl

Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de termijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten(met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet lager dan veertien (14) dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden.

Expleciet retouradres is
EURO-HORSE
t.a.v. Afdeling Retouren
Pastoor van Angerenstraat 17 A
7037 AH Beek (gem. Montferland), Nederland

U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien (14) dagen is verstreken.
Het verzendrisico en de kosten van het terugsturen komen voor rekening van de koper. Niet-gefrankeerde retourzendingen worden door ons geweigerd. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw in rekening.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg zijn van gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Het herroepingsrecht bestaat niet bij volgende overeenkomsten:
Bij leveringen van originele goederen die door de consument zijn aangepast, naar maat of waar veranderingen zijn aan verwerkt voor persoonlijke behoeften.
Ook niet bij pads, beenbeschermers, bitten, kranten, tijdschriften en illustraties.

Het herroepingsrecht vervalt vroegtijdig bij volgende overeenkomsten:
Bij verzegelde goederen, die om hygiëne- of gezondheidsredenen niet toegelaten zijn te retourneren indien de originele verpakking werd geopend of de zegel werd verbroken. Bij goederen die na de levering met opzet werden vermengd met andere goederen en daardoor onbruikbaar zijn geworden, eveneens bij boeken, geluid- en video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking die na de levering werd verwijderd.