Menu
0
Gratis verzending vanaf €105,-
Delivery across Europe
Zadelpasservice op locatie!
Loyalty spaarprogramma

Algemene voorwaarden EuroHorse Ridingshop VOF

Algemene Voorwaarden Euro-Horse western riding supplies

Vennootschap onder firma Euro-Horse western riding supplies (hierna: EURO-HORSE) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57147558 en is gevestigd aan Pastoor van Angerenstraat 17 a (7037AH) te Beek.

 

Artikel 1 - Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Klant tot het leveren van Producten door EURO-HORSE waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Klant: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met EURO-HORSE.
 6. Diensten: de Diensten die EURO-HORSE aanbiedt zijn een zadelpasservice, jonge paardenplan en revalidatieplan.
 7. EURO-HORSE: de aanbieder van Producten en/of de dienstverlener die Diensten aanbiedt.
 8. Overeenkomst: de koopOvereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Klant gekocht zijn van EURO-HORSE en andere verplichtingen tussen Klant en EURO-HORSE, alsmede voorstellen van EURO-HORSE voor Diensten die door EURO-HORSE aan Klant worden verstrekt en die door Klant worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door EURO-HORSE waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 9. Producten: De Producten die door EURO-HORSE worden aangeboden zijn paard en ruiter gerelateerde artikelen zoals verzorgingsproducten en supplementen, stalbenodigdheden, ruiterkleding, nieuwe en gebruikte zadels en harnachement..
 10. Website: de website die EURO-HORSE gebruikt is https://www.euro-horse.nl.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en iedere prijsopgave van EURO-HORSE en iedere Overeenkomst tussen EURO-HORSE en een Klant en op elk Product en/of Dienst dat door EURO-HORSE wordt aangeboden. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten (Diensten en Producten) met EURO-HORSE, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Klant de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal EURO-HORSE aan Klant aangeven op welke wijze Klant de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website(s) van EURO-HORSE zijn gepubliceerd, zodat Klant deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met EURO-HORSE is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolg overeenkomsten met Klant. De algemene en/of inkoop voorwaarden van Klant zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en de artikelen met betrekking tot consumentenkoop (titel 1 boek 7 BW) is expliciet uitgesloten.
 8. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 9. In het geval EURO-HORSE niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

 

Artikel 3 - Het Aanbod

 1. Alle door EURO-HORSE gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt. Van een offerte is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd, een mondelinge prijsopgave is daarom nooit bindend voor EURO-HORSE.
 2. De door EURO-HORSE gemaakte offertes zijn vrijblijvend. EURO-HORSE is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Klant schriftelijk binnen veertien dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft EURO-HORSE het recht een Overeenkomst met een potentiële Klant om een voor EURO-HORSE gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product en de daarbij behorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd dat Klant in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen EURO-HORSE niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). EURO-HORSE kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het product.
 4. Levertijden in offertes van EURO-HORSE zijn indicatief en geven de Klant bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht EURO-HORSE niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen en offertes zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.
 7. EURO-HORSE heeft het recht om zonder opgaaf van redenen opgegeven bestellingen of geplaatste orders te weigeren. Een dergelijke weigering geeft Klant geen recht op schadevergoeding of enige andere compensatie voor het weigeren van de bestelling/order.

 

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een Aanbod van EURO-HORSE heeft aanvaard.
 2. Indien Klant het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met EURO-HORSE, zal EURO-HORSE de Overeenkomst met Klant schriftelijk per e-mail bevestigen.
 3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte c.q. factuur opgenomen aanbod is EURO-HORSE daaraan niet gebonden. Klant dient de volledige offerte c.q. factuur te voldoen, tenzij Klant schriftelijk kan aantonen dat er anders is overeengekomen.
 4. EURO-HORSE is niet gehouden aan een Aanbod indien Klant redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Klant geen rechten ontlenen.
 5. Het herroepingsrecht is voor Bedrijven uitgesloten. Het herroepingsrecht is voor een Consument niet van toepassing indien de Producten binnen de bedenktermijn van 14 dagen ter beschikking gesteld worden en direct na aanschaf gebruikt kan worden. Consumenten kunnen de Overeenkomst binnen 14 dagen kosteloos ontbinden tenzij EURO-HORSE kosten heeft gemaakt ter uitvoering van de opdracht, in welk geval Klant gehouden is om deze kosten te voldoen. Ook indien Klant de Producten reeds in gebruik heeft genomen, is het herroepingsrecht uitgesloten in verband met het verbreken van de hygiënische zegel en/of het verbreken van enige houdbaarheid, zoals bijvoorbeeld paardenverzorgingsProducten. Indien Klant de Producten heeft gebruikt en/of heeft bevuild, bezweet of anderszins beschadigd is, worden hiervoor kosten in rekening gebracht.
 6. MaatwerkProducten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Onder maatwerk wordt verstaan het speciaal op verzoek van Klant bestellen van Producten welke niet in het (standaard)assortiment van EURO-HORSE aangeboden worden.
 7. Indien Klant de geplaatste order of de opgegeven bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan EURO-HORSE alle redelijkerwijs met de uitvoering van de order/bestelling verband houdende onkosten (zoals onder meer de kosten van voorbereiding, de verzendkosten, de kosten van bestellingen bij derden, van opslag, de provisie) te vergoeden indien overeengekomen met EURO-HORSE.

 

Artikel 5 - Duurtransacties

 1. Klant kan een Overeenkomst van onbepaalde tijd die strekt tot het geregeld afleveren van Producten, te allen tijde opzeggen met inachtneming met een opzegtermijn van drie maanden en de daartoe overeengekomen opzeggingsregels.
 2. De in dit artikel bedoelde Overeenkomst, kan door Klant opgezegd worden op dezelfde wijze als deze door Klant is aangegaan.
 3. Een Overeenkomst van bepaalde tijd tot het geregeld afleveren van Producten, eindigt automatisch na afloop van de laatste levering.
 4. Indien een Overeenkomst langer dan één jaar duurt, mag de Overeenkomst na een jaar te allen tijde door Klant opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, tenzij deze opzegging voor het einde van de overeengekomen duur in redelijkheid en billijkheid niet te rechtvaardigen is.

 

Artikel 6 - Uitvoering van de Overeenkomst

 1. EURO-HORSE zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en Overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft EURO-HORSE het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 3. Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan EURO-HORSE aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan EURO-HORSE worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan EURO-HORSE zijn verstrekt, heeft EURO-HORSE het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
 4. EURO-HORSE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat EURO-HORSE is uit gegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor EURO-HORSE bekend was.
 5. Indien door EURO-HORSE of door EURO-HORSE ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Klant of een door Klant aangewezen locatie, draagt Klant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Klant vrijwaart EURO-HORSE voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Klant toerekenbaar is.

 

Artikel 7 - Adviezen

 1. EURO-HORSE kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies of plan van aanpak ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal EURO-HORSE de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Klant beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 2. De door EURO-HORSE verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies.
 3. Klant is op eerste verzoek van EURO-HORSE verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien EURO-HORSE wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Klant niet of niet tijdig een beoordeling op een door EURO-HORSE gedaan voorstel, is Klant te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
 4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die adviezen van EURO-HORSE kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Klant. Klant staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.

 

Artikel 8 - Zadelpasservices

 1. EURO-HORSE kan indien daartoe opdracht is gegeven zadelpasservices aanbieden en/of uitvoeren op locatie van de klant.
 2. Indien een standaard zadelpassconsult heeft geleid tot aanschaf van een (gebruikt) zadel is de hierna opeenvolgende zadelpasconsult éénmalig kosteloos
 3. Klant dient hiervoor een afspraak te maken met EURO-HORSE. Deze afspraak kan maximaal 48 uur van tevoren gewijzigd of geannuleerd worden. Hierna worden kosten voor de gereserveerde afspraak gerekend.
 4. Indien Klant een specifiek product wenst te kopen, dient hij dit van tevoren aan te geven zodat EURO-HORSE dit product kan reserveren indien nodig.

 

Artikel 9 - Jonge paardenplan en revalidatieplan

 1. Indien Klant in het bezit is van een jong paard of indien klant zijn paard weer moet opbouwen na een blessure of dracht kan EURO-HORSE hulp verlenen bij het vinden van een passend zadel.

2.Voordat EURO-HORSE aanvangt met de Dienstverlening vindt een eerste afspraak plaats. Tijdens de eerste afspraak wordt er kennis gemaakt met het paard en dient Klant alle omstandigheden te melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Klant aandacht wenst. Vervolgens wordt er een mal op maat gemaakt en aan de hand van de mal gaat EURO-HORSE op zoek naar een passend gebruikt zadel. Indien het paard nog niet zadelmak is, dient het paard gewend te zijn aan het dragen van een zadel en singel.

 1. Naast de aanschaf van een passend gebruikt zadel dient Klant het jonge paardenplan of revalidatieplan aan te schaffen. Dit pakket verzekerd Klant ervan dat EURO-HORSE drie keer op afspraak komt voor een controle van het paard en het zadel. Dit zorgt ervoor dat het paard altijd een passend zadel heeft ondanks groei in hoogte, breedte, gewicht en bespiering.
 2. Indien tijdens een afspraak blijkt dat het zadel niet meer past, kan in overleg met EURO-HORSE en eventueel tegen extra betaling het zadel worden omgeruild.
 3. De afschrijvingskosten van het zadel bedragen een vast bedrag per dag bij normaal gebruik. In geval van ondeugdelijk gebruik of schade kunnen de kosten hoger uitvallen.
 4. Bij verkoop of verhuizing binnen Nederland, Vlaanderen en de grensstreek van Duitsland (het werkgebied van EURO-HORSE) blijven het jonge paardenplan en revalidatieplan van kracht. Indien de verkoop of verhuizing buiten deze regio's plaatsvindt vervalt het jonge paardenplan of revalidatieplan. Dit geldt ook indien het paard komt te overlijden of indien het paard ongeschikt is geworden om te rijden. In dergelijke gevallen heeft Klant nimmer recht op restitutie van reeds betaalde gelden. Klant heeft echter wel de mogelijkheid om in overleg met EURO-HORSE het jonge paardenplan of revalidatieplan te gebruiken voor een nieuw paard indien het laatst verkochte zadel aanwezig en in goede staat verkeert voor inruil.

 

Artikel 10 - Reparatie

 1. Indien gewenst kan EURO-HORSE reparaties verrichten. De omvang van de reparatie strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen. EURO-HORSE zal Opdrachtgever informeren over alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn.
 2. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken of fouten (schriftelijk) te melden aan EURO-HORSE, waarna EURO-HORSE overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de gebreken zo spoedig mogelijk en naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is EURO-HORSE gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.
 3. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan EURO-HORSE.

 

Artikel 11 - Inruil zadel

 1. EURO-HORSE biedt tijdens het zadelpasconsult de mogelijkheid aan haar klanten om bestaande zadels in te ruilen, mits deze in goede staat verkeren. Het staat ter uitsluitend oordeel van EURO-HORSE om de waarde van het zadel vast te stellen. Op basis van deze waarde kan klant al dan niet tegen een bijbetaling een ander, nieuw of gebruikt zadel kopen.
 2. Indien binnen een jaar nadat het zadelpasconsult is geweest, blijkt dat het betreffende zadel niet goed past op het paard, mag klant het zadel ruilen tegen de dagwaarde voor een ander zadel, of tegen bijbetaling een duurder zadel kopen.

 

Artikel 12 - Levering

 1. Levering geschiedt vanaf het magazijn van EURO-HORSE alwaar de bestelde zaken zijn opgeslagen. Bij het opgeven van leveringstermijnen gaat EURO-HORSE ervan uit dat er zich geen feiten en omstandigheden voordoen die een tijdige levering in de weg staat. Indien de Producten op voorraad zijn, is de te verwachten leveringstermijn vijf dagen indien het afleveradres zich in Nederland bevindt. (Te verwachten) overschrijdingen van de opgegeven leveringstermijnen worden zo spoedig mogelijk aan Klant gemeld. Indien Producten niet op voorraad zijn, worden deze geleverd met een termijn van tenminste 6 á 8 weken. Indien zadels niet op voorraad zijn, worden deze geleverd met een termijn van maximaal 14 weken.
 2. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Producten of Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Klant niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door EURO-HORSE of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Klant komen, heeft EURO-HORSE recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen en overschrijding hiervan geeft geen recht op schadevergoeding aan Klant. Klant dient EURO-HORSE schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen.
 3. Klant is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze hem volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld. De kosten van verzending binnen Nederland komen voor rekening van Klant indien de door hem opgegeven bestelling tot 105,- euro (incl. btw) bedraagt. Voor bestellingen boven dit bedrag worden geen verzendkosten gerekend. De actuele verzendkosten voor verzending naar het buitenland staan vermeld op https://www.euro-horse.nl.
 4. Voor sommige aangeboden Producten kunnen afwijkende bezorgtermijnen en afwijkende verzendkosten van toepassing zijn. Dit staat duidelijk en ondubbelzinnig bij het product vermeld.
 5. Indien de Klant afname weigert, of om welke reden dan ook niet in ontvangst neemt of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is EURO-HORSE gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Klant. Hiervoor kunnen tevens administratiekosten gerekend worden.
 6. Indien de zaken worden bezorgd door EURO-HORSE of een externe vervoerder, is EURO-HORSE gerechtigd bezorgkosten bij Klant in rekening te brengen tenzij schriftelijk anders overeengekomen,. Deze bezorgingen geschieden tot aan de voordeur tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 7. Voor zover overeen wordt gekomen dat levering en plaatsing in het pand van de Klant moet geschieden dan geschiedt dit geheel voor risico van de Klant, ongeacht hetgeen er voor de berekening van de bezorgkosten is overeengekomen.
 8. Indien EURO-HORSE gegevens behoeft van de Klant in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Klant deze aan EURO-HORSE ter beschikking heeft gesteld.
 9. EURO-HORSE is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. EURO-HORSE is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 10. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn betaald waarvan de betalingstermijn van 14 dagen is verstreken tenzij anders overeengekomen.
 11. EURO-HORSE behoudt zich het recht voor om een aanbetaling te eisen, of een levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.
 12. EURO-HORSE verbindt zich jegens de Klant om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.

 

Artikel 13 - Onderzoek, reclames

 1. Klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zeven dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product behoudt. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. Klant mag het product slechts hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou doen.
 2. Klant is verplicht te onderzoeken op welke wijze het product gebruikt dient te worden en bij gebruik het product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. EURO-HORSE erkent geen enkele aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het product door Klant.
 3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen zeven kalenderdagen na levering schriftelijk aan EURO-HORSE te worden gemeld op [email protected]. Indien een dergelijk gebrek niet binnen deze termijn is gemeld bij EURO-HORSE, vervalt het recht op reclame ter zake van zichtbare gebreken. Bij beschadiging van het product door omgang door Klant zelf, is Klant zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. Onzichtbare gebreken zijn de gebreken die Klant bij grondige inspectie van de ontvangen zaken niet heeft ontdekt en ook redelijkerwijs niet had kunnen ontdekken, dienen aan EURO-HORSE terstond na ontdekking van dat gebrek schriftelijk te worden gemeld. Indien niet terstond gereclameerd wordt ten aanzien van ontdekte onzichtbare gebreken, vervalt voor Klant het recht op reclame ter zake van die gebreken.
 5. Indien Klant zijn reclamerecht gebruikt, zal hij gemotiveerd en onder overlegging van relevant bewijsmateriaal, het gebrek dienen aan te tonen indien daartoe verzocht wordt door EURO-HORSE om de ingediende reclames te controleren.
 6. Reclames of klachten met betrekking tot een deel van de geleverde zaken kunnen nimmer aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering.
 7. Klant mag geen geleverde zaken retour zenden, behoudens een door EURO-HORSE schriftelijk terecht beoordeelde reclame en door EURO-HORSE daartoe voorafgaand verleende schriftelijke toestemming. Enkel ongebruikte en/of ongeopende Producten, in de originele verpakking met aangehecht originele prijskaartje en/of sticker kunnen teruggenomen worden. De kosten voor retour zijn voor rekening van Klant. Verzegelde houdbare- en hygiënische Producten kunnen, na het verbreken van de zegel, niet retour worden gestuurd.
 8. Terugbetalingen aan Klant worden zo spoedig mogelijk verwerkt. De verzendkosten zijn voor rekening en risico van Klant en worden niet vergoed. Klant zal uiterlijk op de tiende werkdag na ontvangst van de retourzending een tegoedbon ontvangen ter waarde van het product dat retour wordt gestuurd. Voorwaarde voor terugbetaling is dat Klant eerst aan alle verplichtingen jegens EURO-HORSE heeft voldaan.

 

Artikel 14 - Prijzen

 1. Tijdens de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
 2. De in het aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw voor consumenten. Prijzen voor bedrijven worden exclusief btw getoond. Verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten en administratiekosten zijn niet in de prijs inbegrepen, tenzij anders overeengekomen.
 3. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst maar voor de overeengekomen datum van op- of aflevering de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen, onderdelen, de lonen of andere prijsbepalende factoren een wijziging hebben ondergaan, is EURO-HORSE gerechtigd de aanbiedingsprijs dienovereenkomstig aan te passen, echter niet voordat drie maanden verstreken zijn sinds de totstandkoming van de Overeenkomst. Het in de vorige volzin bepaalde laat onverlet de bevoegdheid van EURO-HORSE om prijsverhogingen krachtens wet- en regelgeving te allen tijde door te berekenen en de aanbiedingsprijs dienovereenkomstig te verhogen.
 4. Prijsverhogingen die het gevolg zijn van aanvullingen en/of wijzigingen van de Overeenkomst komen voor rekening van Klant.
 5. EURO-HORSE verstrekt aan Klant een gespecificeerde factuur ter zake van de Overeenkomst naar aanleiding van de geplaatste order of de opgegeven bestelling.

 

Artikel 15 - Betaling en incassobeleid

 1. Klant dient het verschuldigde bedrag te voldoen binnen de overeengekomen betalingstermijn. Indien geen termijn is afgesproken dient Klant te betalen voor of bij aflevering van de geleverde zaken. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op en dienen binnen 5 werkdagen na de factuurdatum gemeld te worden.
 2. Klant kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Klant kan bijzondere prijsafspraken maken over de betaling van zijn bestelling. De uiterlijke betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Klant zijn de vorderingen van EURO-HORSE op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien overeengekomen dient Klant bij vooruitbetaling het verschuldigde bedrag te voldoen alvorens EURO-HORSE aanvangt met de uitvoering van de Overeenkomst.
 6. EURO-HORSE heeft het recht de door Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. EURO-HORSE kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Klant een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. EURO-HORSE kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 7. Wanneer Klant niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan zijn verplichting, is Klant in verzuim. Een Klant zijnde een Consument is pas in verzuim nadat hij de betalingstermijn in de nadere ingebrekestelling ongebruikt heeft laten verstrijken.
 8. Vanaf de datum dat Klant in verzuim is, zal EURO-HORSE zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente en artikel 6:119a BW vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 9. Indien EURO-HORSE meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Klant.

 

Artikel 16 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door EURO-HORSE geleverde zaken, blijven eigendom van EURO-HORSE totdat Klant alle verplichtingen uit alle met EURO-HORSE gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
 2. Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Klant verplicht EURO-HORSE zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval dat EURO-HORSE haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Klant reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan EURO-HORSE of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van EURO-HORSE zich bevinden en die zaken onverwijld (mede) terug te nemen zonder enige machtiging of instemming van Klant of enige rechterlijke instantie.
 5. EURO-HORSE heeft het recht om de door Klant aangekochte product(en), onder zich te houden indien Klant nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van EURO-HORSE. Dit geldt ook voor het in faillissement verkeren van Klant. Nadat Klant alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal EURO-HORSE de aangekochte Producten alsnog zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen leveren aan Klant.
 6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komt voor rekening en risico van Klant en zal op eerste verzoek aan EURO-HORSE worden vergoed door Klant.

 

Artikel 17 - Garantie

 1. EURO-HORSE staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels en/of voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en Klant van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan EURO-HORSE.
 2. Iedere garantie geldt voor de reikwijdte en gedurende een periode welke overeenkomt met de fabrieksgarantie van de leverancier van EURO-HORSE. EURO-HORSE is nooit verantwoordelijk voor de geschiktheid van de Producten voor elke individuele toepassing door de Klant en voor (adviezen over) het gebruik of de toepassing van de Producten in individuele gevallen.
 3. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal EURO-HORSE de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Klant, naar keuze van EURO-HORSE, vervangen of zorg te dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Klant zich reeds nu de te vervangen zaak aan EURO-HORSE te retourneren en de eigendom aan EURO-HORSE te verschaffen indien daarom verzocht wordt door EURO-HORSE. Het retourneren van Producten komt voor rekening van Klant.
 4. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van EURO-HORSE, Klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is, of blootgesteld zijn aan abnormale omstandigheden of in strijd met de aanwijzingen van EURO-HORSE heeft behandeld.
 5. Indien de door EURO-HORSE verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, is de garantie beperkt tot die welke door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt. EURO-HORSE wijst erop dat op sommige Producten een beperkte houdbaarheidsdatum rust. Klant dient rekening te houden met deze houdbaarheidstermijn waarbinnen de kwaliteit en veiligheid van het product conform de garantie van de producent gegarandeerd kan worden. Ook dient Klant zich te houden aan de maximale dosering.
 6. Ingeval van tweedehandse Producten, wordt in beginsel geen garantie geboden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is. De eventuele garantievoorwaarden worden uitdrukkelijk vastgelegd.

 

Artikel 18 - Opschorting en ontbinding

 1. EURO-HORSE is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Klant de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Bovendien is EURO-HORSE bevoegd de door haar en Klant bestaande Overeenkomst(en), voor zo ver deze nog niet is/zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke Overeenkomst te ontbinden, indien Klant, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met EURO-HORSE gesloten Overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de Klant of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf.
 3. Voorts is EURO-HORSE bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van EURO-HORSE op Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien EURO-HORSE de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 5. EURO-HORSE behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 19 - Beperking aansprakelijkheid

 1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door EURO-HORSE leidt tot aansprakelijkheid van EURO-HORSE jegens Klant of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de koopovereenkomst (factuur) door EURO-HORSE in rekening gebrachte kosten, doch ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen. De aansprakelijkheid is in elk geval verder beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 2. De aansprakelijkheid van EURO-HORSE beperkt zich voorts tot het kosteloos herstel van een gebrekkige zaak of de vervanging van die zaak -of een onderdeel daarvan- een en ander ter beoordeling van EURO-HORSE.
 3. EURO-HORSE is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door EURO-HORSE geleverde Producten en Diensten.
 4. EURO-HORSE is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of die van gelinkte websites.
 5. EURO-HORSE is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 6. EURO-HORSE staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door of namens EURO-HORSE verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 7. EURO-HORSE wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheden en aanspraken af van Klant en/of derden wiens (verzorg-) paard en/of pony door het gebruik van de Producten (lichamelijke) schade hebben opgelopen, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van EURO-HORSE. De Producten dienen enkel en alleen conform de meegeleverde gebruiksinstructies gebruikt te worden.
 8. Enig advies dat over het gebruik van de Producten wordt gegeven door EURO-HORSE is slechts algemeen en vrijblijvend van aard. Elke Klant dient zelf op eigen verantwoordelijkheid te beoordelen of het product geschikt is voor zijn dier in de gegeven omstandigheden. Bij twijfel dient contact opgenomen te worden met de dierenarts van Klant voor een beoordeling voor het gebruik in het specifieke geval.
 9. Alle aanspraken van Klant en/of Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van EURO-HORSE vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij EURO-HORSE binnen 6 (zes) maanden nadat Klant en/of Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

 

Artikel 20 - Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Klant op het moment waarop deze aan Klant feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Klant of van door Klant aan te wijzen derden worden gebracht.

 

Artikel 21 - Overmacht

 1. EURO-HORSE is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (I) overmacht van toeleveranciers van EURO-HORSE, (II) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan EURO-HORSE zijn voorgeschreven of aanbevolen, (III) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (IV) overheidsmaatregelen, (V) elektriciteitsstoring, (VI) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (VII) natuurrampen, (VIII) oorlog en terroristische aanslagen, (IV) algemene vervoersproblemen, (X) werkstakingen in het bedrijf van EURO-HORSE, (XI) beslaglegging van welke aard en reden dan ook en (XII) overige situaties die naar het oordeel van EURO-HORSE buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. EURO-HORSE heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat EURO-HORSE zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

Artikel 22 - Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van EURO-HORSE berusten uitsluitend bij EURO-HORSE en worden niet overgedragen aan Klant.
 2. Het is Klant verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van EURO-HORSE rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van EURO-HORSE. Indien Klant wijzigingen wenst aan te brengen in door EURO-HORSE opgeleverde zaken, dient EURO-HORSE expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 3. Het is Klant verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van EURO-HORSE rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

 

Artikel 23 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging    

 1. EURO-HORSE gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Klant en Gebruikers van de website(s) en zal deze slechts conform het privacy statement gebruiken. Indien daarom gevraagd zal EURO-HORSE de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan [email protected].
 2. Indien EURO-HORSE op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 24 - Klachten

 1. Indien Klant niet tevreden is over de service of Producten van EURO-HORSE of anderszins klachten heeft over de koopovereenkomst is Klant, onverminderd hetgeen volgt uit artikel 6 van deze algemene voorwaarden, verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen acht dagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via [email protected] met als onderwerp “klacht”.
 2. De klacht moet door Klant voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil EURO-HORSE de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. EURO-HORSE zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 25 - Toepasselijk recht

 1. Op elke Overeenkomst tussen EURO-HORSE en de Klant is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. EURO-HORSE heeft het recht deze algemene voorwaarden te allen tijde eenzijdig aan te passen.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is leidend ingeval van vertalingen van de algemene voorwaarden.
 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen EURO-HORSE en Klant worden beslecht bij de bevoegde rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, tenzij bepalingen van dwingend recht anders bepalen.

 

Beek, 4 mei 2022.

Druk- en zetfouten voorbehouden.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »

Account aanmaken

Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.

Registreren

Recent toegevoegd

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Totaal incl. btw:€0,00
Bestel nog voor €105,00 en de verzending is gratis